02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı SAĞLIK BANALIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, ”rehber tarife” olarak nitelendirilmiş ve Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde , diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu , tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.Bu Hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından her yılın OCAK ayının birinci gününden itibaren uygulanacak ”Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.Asgari Fiyat listesi Türk Dişhekimliği Birliği Komisyonları tarafından bilimsel yöntemlerle ; hastaya en iyi hizmetin sunulabilmesi ,gerekli en iyi ve yeterli malzemelerin kullanılabilmesi , hekim ve hastanın en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanabilmesi amaçları göz önüne alınarak bilimsel yöntemlerle hazırlanmaktadır.